Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 82 

STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ZNAK USTANOVE

Članak 3.

Naziv ustanove glasi: Gradska knjižnica Krapina.

Sjedište Knjižnice je u Krapini, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Knjižnice donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Upravnog vijeća Knjižnice.

Članak 4. 

Gradska knjižnica Krapina je knjižnična kulturna ustanova, koja svojom djelatnošću sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog i obrazovnog programa Grada Krapine, te ostalih mjesta i općina Krapinsko-zagorske županije.

Po svojoj namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je narodna knjižnica.

Djelatnost Knjižnice čine sljedeći programski zadaci:

- Knjižnica je orijentirana na izgradnju knjižničnog fonda u skladu sa potrebama što šire populacije, te ovaj fond sadrži općeznanstveni, popularno znanstveni i beletristički fond, prvenstveno za općeobrazovne potrebe, kao i potrebe za razonodu čitatelja,

- posebnu pažnju Knjižnica posvećuje izgradnji fondova društvenih znanosti i zavičajne literature,

- Knjižnica pruža korisnicima na javnu uporabu sav fond obrađenih knjiga, periodike i ostale knjižnične građe, a zaštićenu građu izdaje pod posebnim uvjetima čuvanja i održavanja,

- u skladu sa stručnim zadacima i potrebama korisnika za što boljim uvidom u knjižni i neknjižni fond, izrađuje osnovne i pomoćne kataloge prema suvremenim principima i pravilima za katalogizaciju, klasifikaciju, predmetnu i drugu sadržajnu obradu,

- razvija službu informacija i konzultacija, informirajući korisnike i širu javnost o opsegu i sadržaju svojih bibliotečnih fondova na različite načine: usmenom informacijom, izradom biltena, posebnih bibliografskih i tematskih popisa, izdavanjem kataloga, informiranjem putem javnih medija i dr.

- radi na širenju interesa za knjigu i čitanje putem animacijskih priredaba i akcija: prigodnim i tematskim izložbama knjiga i druge građe, tribinama, predavanjima, susretima sa književnicima, umjetnicima i znanstvenicima, predstavljanjem novo izašlih knjiga, organiziranjem koncerata i likovnih izložbi, te prigodnom prodajom knjiga i publikacija,

- Knjižnica razvija i vlastitu izdavačku djelatnost izdavanjem periodičnih i drugih publikacija iz područja bibliotekarstva, zavičajne povijesti i književnosti,

- posebnu pažnju posvećuje zaštiti svekolikog knjižnog fonda, kao i napretku knjižničarstva u Gradu Krapini,

- kao sastavni dio odgojno-obrazovnog sustava Grada Krapine, posebno radi na razvijanju čitateljskih navika djece i mladeži, te surađuje na tome sa predškolskim ustanovama i školama,

- svojim fondovima, informacijama i uslugama uključuje se u knjižnični info sustav Hrvatske,

- Knjižnica obavlja i ostale poslove i zadatke, shodne naravi svoje djelatnosti, prema iskazanim potrebama i propisima.

Članak 5.

Knjižnica ima pečat okruglog oblika sa nazivom i sjedištem ustanove, promjera 30 mm i pečat pravokutnog oblika s nazivom ustanove.

Članak 6.

Knjižnica ima znak.

Znak predstavlja stiliziranu policu sa 7 knjiga u kojima se ocrtava dio grba Grada Krapine i akronim Knjižnice.

O načinu korištenja znaka odlučuje ravnatelj.

 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina