Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 

TIJELA UPRAVLJANJA KNJIŽNICOM

Članak 13.

Knjižnicom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 3 člana.

Dva člana Upravnog vijeća imenuje nadležno tijelo osnivača iz redova vijećnika i uglednih kulturnih djelatnika Grada Krapine, a jednog člana bira stručno osoblje Knjižnice iz svojih redova.

Članak 14.

Predstavnika djelatnika Knjižnice u Upravnom vijeću iz reda stručnog osoblja bira Stručno vijeće Knjižnice.

Prijedlog kandidata utvrđuju članovi Stručnog vijeća javnim glasovanjem.

Izbor se obavlja javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Stručnog vijeća.

Izbor člana Upravnog vijeća sukladno odredbama ovog članka izvršit će se najkasnije u roku od 8 dana od dana imenovanja članova Upravnog vijeća od strane osnivača.

Članak 15.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.

Ravnatelj je dužan najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata članova Upravnog vijeća o tome obavijestiti osnivača i Stručno vijeće.

Članak 16.

Mandat članu Upravnog vijeća može prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno izabran:

-u slučaju smrti,

-ako bude razriješen,

-ako mu prestane radni odnos u Knjižnici, a izabran je sukladno odredbama članka 14. stavak 1. ovog Statuta.

Članak 17.

Upravno vijeće podnosi osnivaču /Stručnom vijeću zahtjev za razrješenje člana:

-ako član Upravnog vijeća sam zatraži razrješenje,

-ako član Upravnog vijeća neopravdano ne dolazi na sjednice te na drugi način ne ispunjava dužnost člana Upravnog vijeća,

-ako član Upravnog vijeća svojim postupanjem krši odredbe ovog Statuta i općih akata Knjižnice.

Članu Upravnog vijeća koji je imenovan odnosno izabran umjesto razriješenog člana mandat traje do isteka mandata ostalih članova Upravnog vijeća.

Članak 18.

Konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Upravnog vijeća od strane osnivača.

Upravno vijeće konstituirano je izborom predsjednika.

Do izbora predsjednika Upravnog vijeća, sjednicom Upravnog vijeća predsjedava ravnatelj.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju  članovi Upravnog vijeća između sebe.

Svaki član Upravnog vijeća može za predsjednika predložiti samo jednog kandidata, i može glasati samo za jednog kandidata.

Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Upravnog vijeća.

Članak 19.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1. DONOSI:

- Statut uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća,

- Poslovnik o svom radu,

- Plan nabave

- odluku o odabiru najpovoljnije ponude/ odluku o poništenju postupka javne nabave

- program rada i plan razvitka Knjižnice, na prijedlog ravnatelja, i prati njihovo izvršavanje,

- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana te druge izvještaje  sukladno propisima, na prijedlog ravnatelja, te ih podnosi osnivaču

- donosi druge opće akte na prijedlog ravnatelja,

- odluke o drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima djelatnika,

- izvješće o radu Knjižnice koje podnosi osnivaču prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

2. ODLUČUJE:

 • o raspolaganju dobiti,

 • o izvješćima ravnatelja Knjižnice o radu i programu rada Knjižnice, najmanje jednom polugodišnje

 • o ulaganjima i nabavci opreme Knjižnice

 •  odlučuje o promjenama u organiziranju rada Knjižnice,

 • o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe,

 • o stjecanju, otuđenju i opterećivanju imovine pojedinačne vrijednosti od 70.000,00 do 500.000,00 kn.

  3. ODLUČUJE UZ SUGLASNOST OSNIVAČA

 • o stjecanju, otuđenju i opterećivanju imovine pojedinačne vrijednosti iznad 500.000,00 kn.

4. PREDLAŽE OSNIVAČU:

 • promjenu ili proširenje djelatnosti,

 • statusne promjene te promjenu naziva i promjenu sjedišta Knjižnice,

 • rješavanje pojedinih pitanja značajnih za organizaciju i djelatnost Knjižnice,

 • imenovanje i razrješenje ravnatelja.

  5. NADZIRE:

 • izvršavanje programa rada i plana razvoja Knjižnice.

  Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

  Članak 20.

  Upravno vijeće  obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednici.

  Upravno vijeće  pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova Upravnog vijeća.

  Upravno vijeće  donosi odluke većinom glasova.

  U radu Upravnog vijeća  sudjeluju, bez prava odlučivanja, ravnatelj i drugi radnici Knjižnice koje pozove predsjednik Upravnog vijeća.

  Članak 21.

  Upravno vijeće može imenovati povjerenstvo i odbore radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

  Broj članova povjerenstva i odbora i djelokrug njihova rada određuje se odlukom o imenovanju.

  Članak 22.

  Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice obavlja sljedeće poslove:

  -priprema i saziva sjednice Upravnog vijeća Knjižnice,

  -utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,

  -rukovodi sjednicom,

  -nadzire evidentiranje podataka o radu Upravnog vijeća

  -obavlja ostale poslove u skladu s odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

  Predsjednika Upravnog vijeća, u njegovoj odsutnosti zamjenjuje osoba iz Upravnog vijeća koju odredi predsjednik Upravnog vijeća.

   

  2. Ravnatelj

   Članak 23.

  Ravnatelj je voditelj Knjižnice.

  Ravnatelj:

  -organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice,

  -predstavlja i zastupa Knjižnicu te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice

  -odgovoran je za zakonitost rada Knjižnice,

  -odlučuje o stjecanju, otuđenju i opterećivanju imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi  70.000,00kn

  - predlaže Upravnom vijeću Statut i druge opće akte,

  -donosi odluke vezano za radne odnose radnika Knjižnice,  

  -daje pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Knjižnicu u pravnom prometu,

  -predlaže program rada i razvitke Knjižnice, te mjere za njihovo provođenje,

  - predlaže unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice,

  -predlaže Upravnom vijeću financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana te druge izvještaje sukladno propisima

  -provodi odluke Osnivača, Upravnog vijeća i Stručnog vijeća Knjižnice,

  -određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,

  -odlučuje o imenovanju članova odbora i povjerenstva,

  -podnosi Upravnom vijeću izvješća o radu i poslovanju Knjižnice, prema potrebi a najmanje jednom godišnje,

  -obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Knjižnice.

  Ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju on za to ovlasti.

  Članak 24.

  Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava nadležno tijelo osnivača na prijedlog Upravnog vijeća.

  Ravnateljem samostalne knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

  Iznimno od odredbe stavka 4. t. 1. ovoga članka, za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 4. ovoga članka.

  Članak 25.

  Ravnatelj Knjižnice imenuje se na temelju natječaja objavljenog u javnim glasilima.

  Natječaj za ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće.

  Natječaj za ravnatelja Knjižnice obavezno se raspisuje najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata iz članka 31. ovog Statuta.

  U natječaju se objavljuje:                                       

  - uvjeti koje kandidat mora ispunjavati iz članka 24. ovog Statuta,

  - vrijeme na koje se ravnatelj imenuje,

  - rok za podnošenje prijave kandidata, koji  je 15 dana od dana objave natječaja.

  Upravno vijeće po isteku roka natječaja prosljeđuje svoj prijedlog kandidata nadležnom tijelu osnivača.

  Članak 26.

  U slučaju da na mjesto ravnatelja Knjižnice osnivač ne imenuje novog ravnatelja prije isteka mandata ranijem ravnatelju, kao i u slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata, Upravno vijeće imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja.

  Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja Knjižnice.

  Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se do imenovanja ravnatelja.

  Vršitelj dužnosti ravnatelja može obavljati poslove ravnatelja Knjižnice najduže 12 mjeseci.

  U roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

  Članak 27.

  Ravnatelj knjižnice imenuje se na četiri godine.

  Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.

  Članak 28.

  Ravnatelj knjižnice može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata na koji je imenovan:

  -ako ravnatelj podnese zahtjev za razrješenje,

  -ako nastupe razlozi prema kojima po sili zakona prestaje rad djelatnika,

  -ako u svom radu povrijedi propise kojima je regulirano obavljanje djelatnosti Knjižnice; propise o financijskom i materijalnom poslovanju, te ako povrijedi opće akte Knjižnice,

  -ako ne izvršava odluke Upravnog vijeća i osnivača, ili postupa suprotno tim odlukama,

  -ako nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči veću štetu Knjižnici,

  -ako nemarnim obavljanjem dužnosti ravnatelja nastane poremećaj, ili bi mogao nastati poremećaj, pri obavljanju djelatnosti Knjižnice.

  Članak 29.

  Upravno vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana saznanja postojanja razloga iz članka 28. ovog Statuta podnijeti nadležnom tijelu osnivača prijedlog za razrješenje ravnatelja.

  Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju pripada pravo očitovanja o razlozima za razrješenje, o kojima ga Upravno vijeće mora izvijestiti.

  Rok za očitovanje ravnatelja iz prethodnog stavka ovog članka iznosi tri dana od primitka obavijesti o razlozima za razrješenje.

  Članak 30.

  Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen postupak i da je ta povreda bitno mogla utjecati na odluku, ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani člankom 28. ovog Statuta.


 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina